ITA 2566

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562


ปีงบประมาณ 2566 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2023)

ITA 2566

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2023-09-12 21:36:38 12 ก.ย. 2566 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบ สขร. 1) MOIT2
2023-09-12 21:33:12 12 ก.ย. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-09-12 21:31:53 12 ก.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT10
2023-09-12 21:29:47 12 ก.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT10
2023-09-12 21:16:51 12 ก.ย. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-09-12 21:15:05 12 ก.ย. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-09-12 21:09:19 12 ก.ย. 2566 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2566 MOIT5
2023-09-12 21:08:08 12 ก.ย. 2566 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2566 MOIT5
2023-09-12 21:07:11 12 ก.ย. 2566 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2566 MOIT5
2023-09-12 20:19:41 12 ก.ย. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-09-11 21:48:10 11 ก.ย. 2566 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง MOIT2
2023-09-11 13:11:15 11 ก.ย. 2566 รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ ไตรมาส 4 MOIT11
2023-09-11 11:55:40 11 ก.ย. 2566 รายงานการสรุปผลโครงการผู้สูงอายุสัญจรและมหกรรมสุขภาพ อำเภอตะพานหิน ปี 2566 MOIT11
2023-09-07 12:39:57 7 ก.ย. 2566 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 MOIT16
2023-09-07 12:39:07 7 ก.ย. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-09-07 12:37:48 7 ก.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน MOIT16
2023-09-07 12:36:36 7 ก.ย. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-09-06 13:00:00 6 ก.ย. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด MOIT19
2023-09-06 11:14:49 6 ก.ย. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT19
2023-09-06 11:07:56 6 ก.ย. 2566 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS MOIT19
2023-09-06 11:07:29 6 ก.ย. 2566 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS MOIT19
2023-09-06 11:06:57 6 ก.ย. 2566 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS MOIT19
2023-09-06 11:04:55 6 ก.ย. 2566 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS MOIT19
2023-09-01 21:30:07 1 ก.ย. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ MOIT17
2023-09-01 21:29:13 1 ก.ย. 2566 ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน ตามขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร ความเสี่ยง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT17
2023-09-01 21:28:12 1 ก.ย. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2023-09-01 21:26:42 1 ก.ย. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ MOIT12
2023-09-01 21:25:43 1 ก.ย. 2566 รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. MOIT12
2023-09-01 21:21:53 1 ก.ย. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5. ตามที่หน่วยงานกำหนด MOIT12
2023-08-31 14:47:38 31 ส.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2023-08-31 14:46:50 31 ส.ค. 2566 รายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน MOIT22
2023-08-31 14:42:36 31 ส.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน MOIT22
2023-06-29 16:06:00 29 มิ.ย. 2566 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-06-29 16:05:00 29 มิ.ย. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-06-29 16:03:00 29 มิ.ย. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-06-29 16:02:00 29 มิ.ย. 2566 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT4
2023-06-29 16:01:00 29 มิ.ย. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน MOIT4
2023-06-29 15:16:23 29 มิ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566 MOIT5
2023-06-29 15:14:54 29 มิ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566 MOIT5
2023-06-29 15:12:40 29 มิ.ย. 2566 ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566 MOIT5
2023-06-29 15:07:03 29 มิ.ย. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-06-29 14:40:29 29 มิ.ย. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-05-24 15:05:00 24 พ.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT7
2023-05-24 15:03:00 24 พ.ค. 2566 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 ปี 2566 MOIT7
2023-05-24 15:01:00 24 พ.ค. 2566 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ 1 ปี 2566 MOIT7
2023-05-24 15:00:00 24 พ.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2023-03-30 23:20:49 30 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ข้อ 10 MOIT2
2023-03-30 23:19:48 30 มี.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ปี 2566 MOIT2
2023-03-30 17:36:22 30 มี.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT1
2023-03-30 17:31:17 30 มี.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-03-28 21:08:33 28 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2023-03-28 21:07:35 28 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2023-03-28 21:05:52 28 มี.ค. 2566 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT11
2023-03-28 21:05:06 28 มี.ค. 2566 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2023-03-28 21:02:34 28 มี.ค. 2566 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2023-03-28 21:01:44 28 มี.ค. 2566 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2023-03-28 18:27:07 28 มี.ค. 2566 รายงานการประเมินฯ (ตามตัวอย่างในหน้า 75) MOIT13
2023-03-28 18:02:00 28 มี.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน MOIT16
2023-03-28 17:47:43 28 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2023-03-28 17:45:33 28 มี.ค. 2566 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน MOIT15
2023-03-28 17:40:33 28 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2023-03-28 13:04:28 28 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-28 13:00:35 28 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-27 18:46:18 27 มี.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-03-27 18:20:16 27 มี.ค. 2566 กิจกรรมเกณฑ์จริยธรรมฯ MOIT13
2023-03-27 18:12:10 27 มี.ค. 2566 แนวปฏิบัติที่หน่วยงานจัดทำขึ้นตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา MOIT13
2023-03-27 17:58:25 27 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2023-03-27 17:47:12 27 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT13
2023-03-27 17:46:24 27 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2023-03-27 17:45:25 27 มี.ค. 2566 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. MOIT14
2023-03-27 17:44:19 27 มี.ค. 2566 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม MOIT14
2023-03-27 17:43:08 27 มี.ค. 2566 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน 2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถา MOIT14
2023-03-27 17:41:48 27 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2023-03-27 17:30:19 27 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-03-27 17:29:35 27 มี.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT10
2023-03-27 17:28:22 27 มี.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT10
2023-03-27 17:27:08 27 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2023-03-27 17:20:12 27 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2023-03-27 17:13:07 27 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-03-27 17:02:52 27 มี.ค. 2566 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม MOIT9
2023-03-27 16:55:22 27 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-03-27 15:32:12 27 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-03-27 15:30:46 27 มี.ค. 2566 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566 MOIT5
2023-03-27 15:28:35 27 มี.ค. 2566 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 MOIT5
2023-03-27 15:27:26 27 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-03-27 15:25:04 27 มี.ค. 2566 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566 MOIT5
2023-03-27 14:29:02 27 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2023-03-27 14:26:50 27 มี.ค. 2566 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2023-03-27 14:22:16 27 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT22
2023-03-27 14:00:38 27 มี.ค. 2566 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2023-03-27 13:56:54 27 มี.ค. 2566 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2023-03-15 18:08:30 15 มี.ค. 2566 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน MOIT16
2023-03-15 14:30:15 15 มี.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน MOIT16
2023-03-15 13:09:46 15 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-15 13:06:17 15 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2023-03-15 06:54:29 15 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT19
2023-03-15 06:53:39 15 มี.ค. 2566 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS4 MOIT19
2023-03-15 06:53:03 15 มี.ค. 2566 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS3 MOIT19
2023-03-15 06:51:56 15 มี.ค. 2566 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS2 MOIT19
2023-03-15 06:51:07 15 มี.ค. 2566 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS1 MOIT19
2023-03-15 06:49:39 15 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 2566 MOIT19
2023-03-13 19:58:44 13 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2023-03-13 19:57:07 13 มี.ค. 2566 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT18
2023-03-13 19:56:25 13 มี.ค. 2566 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) MOIT18
2023-03-13 19:53:38 13 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2023-03-13 19:47:14 13 มี.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2023-03-13 19:44:07 13 มี.ค. 2566 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 8 ขั้นตอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT17
2023-03-13 19:39:53 13 มี.ค. 2566 บันทึกข้อความรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2023-03-08 19:35:42 8 มี.ค. 2566 รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน MOIT17
2023-02-27 19:31:31 27 ก.พ. 2566 บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงาน MOIT17
2023-02-20 04:48:18 20 ก.พ. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT6
2023-01-13 20:17:37 13 ม.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2023-01-13 20:16:34 13 ม.ค. 2566 ภาพถ่ายกิจกรรมประกาศ MOIT21
2023-01-13 20:15:11 13 ม.ค. 2566 กิจกรรมประกาศ ประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงาน MOIT21
2023-01-13 19:32:16 13 ม.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2023-01-12 08:59:17 12 ม.ค. 2566 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
2023-01-06 14:53:18 6 ม.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT7
2023-01-06 14:52:31 6 ม.ค. 2566 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7
2023-01-06 14:51:38 6 ม.ค. 2566 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) MOIT7
2023-01-06 14:49:30 6 ม.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2023-01-04 19:54:10 4 ม.ค. 2566 ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร MOIT21
2022-12-28 16:55:55 28 ธ.ค. 2565 ข้อมูลผู้บริหาร MOIT2
2022-12-28 14:49:39 28 ธ.ค. 2565 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) MOIT2
2022-12-28 14:48:17 28 ธ.ค. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:46:52 28 ธ.ค. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2022-12-28 14:44:29 28 ธ.ค. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2022-12-28 14:41:34 28 ธ.ค. 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:28:22 28 ธ.ค. 2565 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:26:11 28 ธ.ค. 2565 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม MOIT2
2022-12-28 14:25:13 28 ธ.ค. 2565 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน MOIT2
2022-12-28 14:19:06 28 ธ.ค. 2565 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2022-12-28 14:17:57 28 ธ.ค. 2565 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2022-12-28 14:16:18 28 ธ.ค. 2565 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2022-12-28 14:15:00 28 ธ.ค. 2565 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2022-12-28 14:13:00 28 ธ.ค. 2565 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:12:48 28 ธ.ค. 2565 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:12:46 28 ธ.ค. 2565 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2022-12-28 14:11:11 28 ธ.ค. 2565 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:08:54 28 ธ.ค. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2022-12-28 14:03:39 28 ธ.ค. 2565 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:01:06 28 ธ.ค. 2565 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2022-12-26 19:25:11 26 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2022-12-26 19:23:30 26 ธ.ค. 2565 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT12
2022-12-26 19:20:46 26 ธ.ค. 2565 ประกาศ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT12
2022-12-26 19:17:35 26 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2022-12-23 20:41:57 23 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-12-23 20:30:14 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-12-23 20:23:50 23 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 20:16:29 23 ธ.ค. 2565 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเ MOIT4
2022-12-23 20:10:44 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 17:51:55 23 ธ.ค. 2565 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง MOIT2
2022-12-23 14:40:30 23 ธ.ค. 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2022-12-23 14:30:26 23 ธ.ค. 2565 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2022-12-23 14:15:36 23 ธ.ค. 2565 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT2
2022-12-23 14:13:16 23 ธ.ค. 2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2.2) การวิเคราะ MOIT3
2022-12-23 14:11:00 23 ธ.ค. 2565 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2022-12-23 13:26:58 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-12-23 12:06:18 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 01:50:08 23 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 01:41:08 23 ธ.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2022-12-23 01:26:22 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 01:21:32 23 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 01:16:39 23 ธ.ค. 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) MOIT4
2022-12-23 01:04:54 23 ธ.ค. 2565 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT4
2022-12-23 01:02:10 23 ธ.ค. 2565 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2022-12-23 00:59:17 23 ธ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 MOIT5
2022-12-23 00:58:01 23 ธ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 MOIT5
2022-12-23 00:56:29 23 ธ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 MOIT5
2022-12-23 00:41:57 23 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2022-12-23 00:27:48 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2022-12-20 20:16:45 20 ธ.ค. 2565 โครงการ MOIT11
2022-12-20 09:08:10 20 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการ MOIT11
2022-12-13 06:58:02 13 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT20
2022-12-13 06:56:17 13 ธ.ค. 2565 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT20
2022-12-13 06:54:34 13 ธ.ค. 2565 รายงานผลการอบรมให้ความรู้ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT20
2022-12-13 06:51:37 13 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน MOIT20
2022-12-13 06:49:34 13 ธ.ค. 2565 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT20
2022-12-13 06:35:47 13 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT8
2022-12-13 06:32:51 13 ธ.ค. 2565 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม MOIT8
2022-12-13 06:12:04 13 ธ.ค. 2565 รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT8
2022-12-13 06:09:27 13 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT8
2022-12-09 06:06:15 9 ธ.ค. 2565 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกัน มิให้กระทำผิดวินัย MOIT8
2022-11-30 22:23:45 30 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)ปี 2566 MOIT2
2022-11-30 06:47:20 30 พ.ย. 2565 โครงการ MOIT20
2022-11-30 06:44:06 30 พ.ย. 2565 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT20
2022-11-30 05:59:30 30 พ.ย. 2565 โครงการ MOIT8
2022-11-30 05:55:37 30 พ.ย. 2565 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ MOIT8
2022-11-30 04:58:18 30 พ.ย. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT6
2022-11-30 04:54:25 30 พ.ย. 2565 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT6
2022-11-11 19:45:26 11 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ปีงบประมาณ 2566
2022-11-11 13:58:29 11 พ.ย. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2022-11-11 13:56:19 11 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT15
2022-11-11 13:53:39 11 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT15
2022-11-11 13:49:23 11 พ.ย. 2565 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT15
2022-11-07 17:04:42 7 พ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม องค์กรคุณธรรมนำสุข สสอ.ตะพานหิน
2022-10-28 04:55:43 28 ต.ค. 2565 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT6
2022-10-28 04:50:41 28 ต.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 2566 MOIT6
2022-10-20 10:10:08 20 ต.ค. 2565 บันทึกข้อความนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 MOIT6
2022-10-20 04:44:05 20 ต.ค. 2565 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 2566 MOIT6
2022-10-03 13:29:05 3 ต.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 13:25:01 3 ต.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 13:21:00 3 ต.ค. 2565 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 13:14:38 3 ต.ค. 2565 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 13:10:55 3 ต.ค. 2565 บันทึกข้อความการขออนุญาตนำข้อมูลไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 12:49:24 3 ต.ค. 2565 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) MOIT1