MOIT2 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง (2022-06-29 18:47:11) MOIT2- 17.3รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อ65.pdf