บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์ (2022-03-31 01:55:50) MOIT 23 ข้อ1 .1บันทึกลงนามประกาศเจตนารมณ์.pdf