บันทึกMOIT21 ข้อ 3. ข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน (2022-06-28 06:06:54) MOIT 21 ข้อ 3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร.pdf