ITA 2565

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและสิ้นเปลือง


ปีงบประมาณ 2565

ITA 2565

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง EB
2022-09-05 17:52:27 5 ก.ย. 2565 แบบ สขร. 1 ก.ย.2565 EB5
2022-09-05 00:49:24 5 ก.ย. 2565 แบบ สขร. 1 ก.ย.2565 EB2
2022-09-02 18:01:49 2 ก.ย. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB5
2022-09-02 17:54:38 2 ก.ย. 2565 บันทึกข้อความรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 EB5
2022-09-02 17:50:23 2 ก.ย. 2565 แบบ สขร. 1 ส.ค.2565 EB5
2022-09-02 10:40:00 2 ก.ย. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB4
2022-09-02 10:20:00 2 ก.ย. 2565 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB4
2022-09-02 10:12:00 2 ก.ย. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB17
2022-09-02 10:08:00 2 ก.ย. 2565 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB17
2022-09-02 10:06:00 2 ก.ย. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB17
2022-09-02 10:05:00 2 ก.ย. 2565 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB4
2022-09-02 10:04:00 2 ก.ย. 2565 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน EB17
2022-09-02 10:02:00 2 ก.ย. 2565 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB17
2022-09-02 00:47:21 2 ก.ย. 2565 แบบ สขร. 1 ส.ค.2565 EB2
2022-09-01 19:37:13 1 ก.ย. 2565 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ EB11
2022-08-31 19:28:32 31 ส.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB11
2022-08-31 19:27:00 31 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ EB11
2022-08-31 19:24:19 31 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน EB11
2022-08-31 19:22:13 31 ส.ค. 2565 บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข EB11
2022-08-31 11:10:00 31 ส.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB23
2022-08-31 11:05:00 31 ส.ค. 2565 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน หน้าจอ Google Form EB23
2022-08-31 11:01:00 31 ส.ค. 2565 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน EB23
2022-08-31 10:35:00 31 ส.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB20
2022-08-31 10:34:00 31 ส.ค. 2565 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS4 EB20
2022-08-31 10:33:00 31 ส.ค. 2565 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS3 EB20
2022-08-31 10:32:00 31 ส.ค. 2565 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS2 EB20
2022-08-31 10:31:00 31 ส.ค. 2565 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS1 EB20
2022-08-31 10:30:00 31 ส.ค. 2565 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB20
2022-08-31 10:20:00 31 ส.ค. 2565 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน EB17
2022-08-31 10:10:00 31 ส.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB14
2022-08-31 10:08:00 31 ส.ค. 2565 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ EB14
2022-08-31 10:05:00 31 ส.ค. 2565 บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม EB14
2022-08-31 10:02:00 31 ส.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB13
2022-08-31 10:01:00 31 ส.ค. 2565 รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน ทุกรูปแบบ EB13
2022-08-31 10:00:00 31 ส.ค. 2565 บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการ การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ EB13
2022-08-03 14:54:06 3 ส.ค. 2565 แบบ สขร. 1 ก.ค.2565 EB5
2022-08-03 00:31:54 3 ส.ค. 2565 แบบ สขร. 1 ก.ค.2565 EB2
2022-07-25 16:23:04 25 ก.ค. 2565 MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 EB2
2022-07-25 16:00:02 25 ก.ค. 2565 MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน EB2
2022-07-06 22:40:41 6 ก.ค. 2565 MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี EB2
2022-06-24 22:56:39 24 มิ.ย. 2565 MOIT2 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) EB2
2022-06-24 18:46:01 24 มิ.ย. 2565 MOIT2 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง EB2
2022-06-24 15:07:00 24 มิ.ย. 2565 MOIT4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB4
2022-06-24 15:05:06 24 มิ.ย. 2565 MOIT4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB4
2022-06-24 15:00:02 24 มิ.ย. 2565 MOIT4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน EB4
2022-06-24 06:40:18 24 มิ.ย. 2565 MOIT12 ข้อ 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน EB12
2022-06-24 02:31:54 24 มิ.ย. 2565 MOIT12 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น EB12
2022-06-24 00:51:06 24 มิ.ย. 2565 MOIT5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB5
2022-06-24 00:49:55 24 มิ.ย. 2565 แบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2565 EB5
2022-06-24 00:48:42 24 มิ.ย. 2565 แบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2565 EB5
2022-06-24 00:47:16 24 มิ.ย. 2565 แบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2565 EB5
2022-06-24 00:43:37 24 มิ.ย. 2565 MOIT5.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB5
2022-05-12 23:59:10 12 พ.ค. 2565 MOIT8.3 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก EB8
2022-05-12 23:56:47 12 พ.ค. 2565 MOIT8.2 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก EB8
2022-05-12 23:53:11 12 พ.ค. 2565 MOIT8.1 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก EB8
2022-05-12 00:01:10 12 พ.ค. 2565 MOIT8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB8
2022-04-22 22:27:37 22 เม.ย. 2565 MOIT2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ EB2
2022-03-30 06:46:48 30 มี.ค. 2565 MOIT12 ข้อ 2.รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก EB12
2022-03-30 03:10:30 30 มี.ค. 2565 MOIT12 7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB12
2022-03-30 03:08:14 30 มี.ค. 2565 MOIT12 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.) EB12
2022-03-30 02:07:38 30 มี.ค. 2565 MOIT12 1.1-1.2 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โครงการ / กิจกรรม EB12
2022-03-25 22:17:13 25 มี.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB5
2022-03-25 22:16:14 25 มี.ค. 2565 สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565 EB5
2022-03-25 22:14:37 25 มี.ค. 2565 สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 EB5
2022-03-25 22:13:17 25 มี.ค. 2565 สขร. 1 เดือนมกราคม 2565 EB5
2022-03-25 22:11:14 25 มี.ค. 2565 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ EB5
2022-03-25 19:34:08 25 มี.ค. 2565 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ EB11
2022-03-25 18:06:48 25 มี.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB17
2022-03-25 18:05:17 25 มี.ค. 2565 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB17
2022-03-25 18:03:07 25 มี.ค. 2565 บันทึกขออนุมัติรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน EB17
2022-03-25 18:01:26 25 มี.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB17
2022-03-25 18:00:21 25 มี.ค. 2565 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB17
2022-03-25 17:57:35 25 มี.ค. 2565 บันทึกข้อความขออนุมัติรายงานผลการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน EB17
2022-03-25 12:46:05 25 มี.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB11
2022-03-25 12:44:11 25 มี.ค. 2565 MOIT11 3.2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ EB11
2022-03-25 12:42:22 25 มี.ค. 2565 MOIT11 3.1 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน EB11
2022-03-25 12:37:47 25 มี.ค. 2565 MOIT11 1.บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB11
2022-03-15 23:26:47 15 มี.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB20
2022-03-15 23:25:36 15 มี.ค. 2565 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS4 EB20
2022-03-15 23:24:19 15 มี.ค. 2565 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 3 EB20
2022-03-15 23:22:39 15 มี.ค. 2565 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 2 EB20
2022-03-15 23:20:41 15 มี.ค. 2565 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS 1 EB20
2022-03-15 23:18:41 15 มี.ค. 2565 บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด EB20
2022-03-11 03:35:50 11 มี.ค. 2565 MOIT21 1.1-1.2 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ ITA EB21
2022-02-25 20:43:11 25 ก.พ. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB7
2022-02-25 20:41:25 25 ก.พ. 2565 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB7
2022-02-25 20:39:18 25 ก.พ. 2565 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB7
2022-02-25 12:52:08 25 ก.พ. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB6
2022-02-25 12:49:58 25 ก.พ. 2565 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล EB6
2022-02-25 12:44:55 25 ก.พ. 2565 บันทึกข้อความนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล EB6
2022-02-01 15:29:20 1 ก.พ. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB15
2022-02-01 15:28:20 1 ก.พ. 2565 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติ EB15
2022-02-01 15:26:24 1 ก.พ. 2565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและสิ้นเปลือง EB15
2022-02-01 15:24:22 1 ก.พ. 2565 นทึกข้อความลงนามข้อสั่งการ EB15
2022-01-26 06:11:54 26 ม.ค. 2565 MOIT21 ข้อ 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB21
2022-01-26 06:10:11 26 ม.ค. 2565 MOIT21 ข้อ 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม EB21
2022-01-26 06:07:54 26 ม.ค. 2565 MOIT21 ข้อ 4.รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน EB21
2022-01-26 06:05:32 26 ม.ค. 2565 บันทึกMOIT21 ข้อ 3. ข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน EB21
2022-01-26 05:56:38 26 ม.ค. 2565 MOIT21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน EB21
2022-01-25 21:26:02 25 ม.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB4
2022-01-25 21:24:01 25 ม.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB4
2022-01-25 21:22:24 25 ม.ค. 2565 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ EB4
2022-01-20 20:36:45 20 ม.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB9
2022-01-20 20:35:00 20 ม.ค. 2565 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม EB9
2022-01-20 20:33:11 20 ม.ค. 2565 รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย EB9
2022-01-20 20:31:22 20 ม.ค. 2565 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม EB9
2022-01-20 20:29:05 20 ม.ค. 2565 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้ กระทำผิดวินัย EB9
2022-01-17 21:16:03 17 ม.ค. 2565 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการและโครงการ EB9
2022-01-17 11:00:40 17 ม.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB10
2022-01-17 10:57:14 17 ม.ค. 2565 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน EB10
2022-01-17 10:55:05 17 ม.ค. 2565 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ EB10
2022-01-17 10:50:04 17 ม.ค. 2565 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ EB10
2022-01-14 23:53:23 14 ม.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB22
2022-01-14 23:52:03 14 ม.ค. 2565 ภาพถ่ายกิจกรรม EB22
2022-01-14 23:50:51 14 ม.ค. 2565 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน EB22
2022-01-14 23:48:50 14 ม.ค. 2565 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริต EB22
2022-01-11 01:16:10 11 ม.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB19
2022-01-11 01:14:10 11 ม.ค. 2565 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... EB19
2022-01-11 01:12:25 11 ม.ค. 2565 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG EB19
2022-01-11 01:10:19 11 ม.ค. 2565 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... EB19
2022-01-11 01:08:22 11 ม.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB19
2022-01-11 01:06:08 11 ม.ค. 2565 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน EB19
2022-01-11 01:03:35 11 ม.ค. 2565 หนังสือแจ้งเวียน EB19
2022-01-11 01:01:21 11 ม.ค. 2565 แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน EB19
2022-01-11 00:58:32 11 ม.ค. 2565 บันทึกข้อความลงนาม EB19
2022-01-10 07:06:38 10 ม.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB18
2022-01-10 07:05:15 10 ม.ค. 2565 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ EB18
2022-01-10 07:03:47 10 ม.ค. 2565 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB18
2022-01-10 07:02:08 10 ม.ค. 2565 สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB18
2022-01-10 06:59:44 10 ม.ค. 2565 หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB18
2022-01-07 20:36:11 7 ม.ค. 2565 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ EB7
2022-01-07 20:33:18 7 ม.ค. 2565 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการ กับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ EB7
2022-01-07 20:29:01 7 ม.ค. 2565 บันทึกข้อความการดำเนินงานกับ จนท.ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ EB7
2022-01-07 10:47:30 7 ม.ค. 2565 MOIT7 2. ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ EB7
2022-01-06 06:12:22 6 ม.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB14
2022-01-06 06:11:03 6 ม.ค. 2565 ภาพถ่ายกิจกรรม EB14
2022-01-06 06:09:42 6 ม.ค. 2565 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร EB14
2022-01-06 06:08:31 6 ม.ค. 2565 หนังสือแจ้งเวียน EB14
2022-01-06 06:07:14 6 ม.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 EB14
2022-01-05 06:04:34 5 ม.ค. 2565 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 EB14
2021-12-30 15:42:25 30 ธ.ค. 2564 MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม EB2
2021-12-30 15:21:35 30 ธ.ค. 2564 MOIT4 6.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน EB2
2021-12-30 15:15:36 30 ธ.ค. 2564 MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 EB2
2021-12-30 13:55:55 30 ธ.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สขร.๑ EB5
2021-12-30 13:43:21 30 ธ.ค. 2564 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร สขร.๑ EB5
2021-12-30 09:58:17 30 ธ.ค. 2564 พรบ.มาตราฐานจริยธรรม EB2
2021-12-30 09:54:15 30 ธ.ค. 2564 แบบ สขร. 1 ธ.ค.2564 EB5
2021-12-27 11:55:45 27 ธ.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน EB4
2021-12-27 11:50:19 27 ธ.ค. 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน65 EB4
2021-12-27 11:48:04 27 ธ.ค. 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน65 EB4
2021-12-27 11:32:26 27 ธ.ค. 2564 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารผลการจัดซื้อตามแผน EB4
2021-12-24 14:28:32 24 ธ.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB13
2021-12-24 14:26:49 24 ธ.ค. 2564 หนังสือแจ้งเวียน EB13
2021-12-24 14:18:21 24 ธ.ค. 2564 ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ EB13
2021-12-24 14:16:27 24 ธ.ค. 2564 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ EB13
2021-12-22 02:01:44 22 ธ.ค. 2564 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน EB23
2021-12-22 01:59:31 22 ธ.ค. 2564 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ EB23
2021-12-22 01:57:36 22 ธ.ค. 2564 มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน EB23
2021-12-22 01:53:12 22 ธ.ค. 2564 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์ EB23
2021-12-17 22:23:15 17 ธ.ค. 2564 MOIT2 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ EB2
2021-12-17 11:14:54 17 ธ.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ แผนจัดหาพัสดุ EB4
2021-12-17 11:07:53 17 ธ.ค. 2564 คำสั่งปิด - ปลด ประกาศ สสอ.ตะพานหิน EB4
2021-12-17 11:01:06 17 ธ.ค. 2564 แผนการจัดหาพัสดุ ปังบประมาณ 2565 EB4
2021-12-17 10:50:12 17 ธ.ค. 2564 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ปีงบ 65 EB4
2021-12-02 02:49:46 2 ธ.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB8
2021-12-02 02:46:48 2 ธ.ค. 2564 มีหลักฐานประกาศรายงาน EB8
2021-12-02 02:43:52 2 ธ.ค. 2564 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก EB8
2021-12-02 02:40:07 2 ธ.ค. 2564 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน EB8
2021-12-01 10:55:52 1 ธ.ค. 2564 แจ้งจัดสรรงบประมาณ EB4
2021-12-01 09:52:12 1 ธ.ค. 2564 แบบ สขร. 1 พ.ย.2564 EB5
2021-11-12 18:18:09 12 พ.ย. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB8
2021-11-12 18:16:20 12 พ.ย. 2564 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ2/64 EB8
2021-11-12 18:14:06 12 พ.ย. 2564 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ2/64 EB8
2021-11-12 18:11:27 12 พ.ย. 2564 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ2/2564 EB8
2021-11-11 17:11:42 11 พ.ย. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB16
2021-11-11 17:07:45 11 พ.ย. 2564 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB16
2021-11-03 11:27:30 3 พ.ย. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ หนังสือแจ้งเวียน EB4
2021-11-03 11:21:10 3 พ.ย. 2564 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร EB4
2021-11-03 11:15:29 3 พ.ย. 2564 หนังสือแจ้งเวียนประกาศกระทรวง EB4
2021-11-01 09:48:00 1 พ.ย. 2564 แบบ สขร. 1 ต.ค.2564 EB5
2021-10-29 22:54:51 29 ต.ค. 2564 MOIT2 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าท EB2
2021-10-29 22:35:31 29 ต.ค. 2564 MOIT2 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) EB2
2021-10-29 18:12:33 29 ต.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะแผนบริหารทรัพยากรบุคคล EB6
2021-10-29 18:09:51 29 ต.ค. 2564 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คปสอ.ตะพานหิน ปี 2565 EB6
2021-10-29 15:02:48 29 ต.ค. 2564 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2565 EB6
2021-10-29 10:32:38 29 ต.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB1
2021-10-29 10:24:36 29 ต.ค. 2564 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB1
2021-10-29 09:24:12 29 ต.ค. 2564 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง EB1
2021-10-29 09:15:06 29 ต.ค. 2564 คำสั่ง มาตรการ กลไก EB1
2021-10-26 15:24:51 26 ต.ค. 2564 MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร EB2
2021-10-25 21:59:52 25 ต.ค. 2564 MOIT2 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) EB2
2021-10-25 17:03:06 25 ต.ค. 2564 MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน EB2
2021-10-25 17:01:43 25 ต.ค. 2564 MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ EB2
2021-10-25 16:53:46 25 ต.ค. 2564 MOIT2 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ EB2
2021-10-25 16:51:39 25 ต.ค. 2564 MOIT2 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน EB2
2021-10-25 16:34:00 25 ต.ค. 2564 MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน EB2
2021-10-25 16:32:45 25 ต.ค. 2564 MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน EB2
2021-10-25 16:30:39 25 ต.ค. 2564 MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม EB2
2021-10-25 16:26:42 25 ต.ค. 2564 MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน EB2
2021-10-25 16:24:18 25 ต.ค. 2564 MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 EB2
2021-10-25 16:09:41 25 ต.ค. 2564 MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 EB2
2021-10-25 16:02:33 25 ต.ค. 2564 MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH EB2
2021-10-25 15:56:51 25 ต.ค. 2564 MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน EB2
2021-10-25 15:54:38 25 ต.ค. 2564 MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน EB2
2021-10-25 15:51:57 25 ต.ค. 2564 MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน EB2
2021-10-25 15:49:50 25 ต.ค. 2564 MOIT2 1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง EB2
2021-10-25 15:20:00 25 ต.ค. 2564 MOIT2 ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหาร EB2
2021-10-22 15:28:48 22 ต.ค. 2564 MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน EB2
2021-10-15 16:50:50 15 ต.ค. 2564 MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ EB2
2021-10-15 16:38:18 15 ต.ค. 2564 MOIT2 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ EB2
2021-10-15 16:16:34 15 ต.ค. 2564 MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน EB2
2021-10-01 17:05:54 1 ต.ค. 2564 บันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB16
2021-10-01 17:04:15 1 ต.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ EB16
2021-10-01 17:02:35 1 ต.ค. 2564 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 EB16
2021-10-01 17:00:06 1 ต.ค. 2564 บันทึกข้อความขออนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน EB16