ITA 2566

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT2 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน


ปีงบประมาณ 2566

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )
 • (อ่าน )

 • (อ่าน )
 • (อ่าน )