ITA 2566

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม องค์กรคุณธรรมนำสุข สสอ.ตะพานหิน


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม องค์กรคุณธรรมนำสุข สสอ.ตะพานหิน

ปีงบประมาณ 2566 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2023)

 • MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (อ่าน )
 • MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน )
 • MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (อ่าน )

 • MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน (อ่าน )
 • MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน (อ่าน )
 • MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ่าน )

 • MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ (อ่าน )
 • MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดาเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 (อ่าน )

 • MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทาแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน (อ่าน )

 • MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน )
 • MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน )
 • MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ (อ่าน )
 • MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) (อ่าน )
 • MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน )

 • MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565 (อ่าน )

 • MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจานงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน (อ่าน )
 • MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทางาน (อ่าน )

ITA 2566

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2023-01-12 08:59:17 12 ม.ค. 2566 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
2022-12-28 16:55:55 28 ธ.ค. 2565 ข้อมูลผู้บริหาร MOIT2
2022-12-28 14:49:39 28 ธ.ค. 2565 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) MOIT2
2022-12-28 14:48:17 28 ธ.ค. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:46:52 28 ธ.ค. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2022-12-28 14:44:29 28 ธ.ค. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2022-12-28 14:41:34 28 ธ.ค. 2565 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:33:38 28 ธ.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:29:53 28 ธ.ค. 2565 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:28:22 28 ธ.ค. 2565 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:26:11 28 ธ.ค. 2565 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม MOIT2
2022-12-28 14:25:13 28 ธ.ค. 2565 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน MOIT2
2022-12-28 14:19:06 28 ธ.ค. 2565 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2022-12-28 14:17:57 28 ธ.ค. 2565 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2022-12-28 14:16:18 28 ธ.ค. 2565 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2022-12-28 14:15:00 28 ธ.ค. 2565 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2022-12-28 14:13:00 28 ธ.ค. 2565 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:12:48 28 ธ.ค. 2565 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ การดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ ตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:12:46 28 ธ.ค. 2565 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2022-12-28 14:11:11 28 ธ.ค. 2565 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:08:54 28 ธ.ค. 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2022-12-28 14:03:39 28 ธ.ค. 2565 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2022-12-28 14:01:06 28 ธ.ค. 2565 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2022-12-23 20:41:57 23 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-12-23 20:30:14 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT5
2022-12-23 20:23:50 23 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 20:16:29 23 ธ.ค. 2565 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเ MOIT4
2022-12-23 20:10:44 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 17:51:55 23 ธ.ค. 2565 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง MOIT2
2022-12-23 14:40:30 23 ธ.ค. 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2022-12-23 14:30:26 23 ธ.ค. 2565 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2022-12-23 14:15:36 23 ธ.ค. 2565 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 MOIT2
2022-12-23 14:13:16 23 ธ.ค. 2565 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2.2) การวิเคราะ MOIT3
2022-12-23 14:11:00 23 ธ.ค. 2565 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2022-12-23 13:26:58 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-12-23 12:06:18 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 01:50:08 23 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 01:41:08 23 ธ.ค. 2565 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2022-12-23 01:26:22 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 01:21:32 23 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2022-12-23 01:16:39 23 ธ.ค. 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) MOIT4
2022-12-23 01:04:54 23 ธ.ค. 2565 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT4
2022-12-23 01:02:10 23 ธ.ค. 2565 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2022-12-23 00:59:17 23 ธ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565 MOIT5
2022-12-23 00:58:01 23 ธ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565 MOIT5
2022-12-23 00:56:29 23 ธ.ค. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2565 MOIT5
2022-12-23 00:41:57 23 ธ.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2022-12-23 00:27:48 23 ธ.ค. 2565 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2022-11-11 19:45:26 11 พ.ย. 2565 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ปีงบประมาณ 2566
2022-11-07 17:04:42 7 พ.ย. 2565 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม องค์กรคุณธรรมนำสุข สสอ.ตะพานหิน
2022-10-03 13:29:05 3 ต.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 13:25:01 3 ต.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 13:21:00 3 ต.ค. 2565 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 13:14:38 3 ต.ค. 2565 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 13:10:55 3 ต.ค. 2565 บันทึกข้อความการขออนุญาตนำข้อมูลไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2022-10-03 12:49:24 3 ต.ค. 2565 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (รายงานผลฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) MOIT1