ITA 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2567 (คู่มือการประเมิน MOPH ITA 2567)

ITA 2567

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

Date วันที่ เรื่อง ITA
2024-03-26 09:39:44 26 มี.ค. 2567 โครงการ MOIT11
2024-03-26 09:36:38 26 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11.7 MOIT11
2024-03-26 09:34:35 26 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT11
2024-03-26 09:32:57 26 มี.ค. 2567 ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน MOIT11
2024-03-25 10:53:04 25 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 20.6 MOIT20
2024-03-25 10:51:09 25 มี.ค. 2567 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม 20.5 MOIT20
2024-03-25 10:49:45 25 มี.ค. 2567 รายงานผลการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT20
2024-03-25 10:47:55 25 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT20
2024-03-25 10:34:17 25 มี.ค. 2567 รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT8
2024-03-25 08:26:20 25 มี.ค. 2567 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2024-03-25 08:22:42 25 มี.ค. 2567 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น MOIT11
2024-03-22 10:36:08 22 มี.ค. 2567 ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม MOIT8
2024-03-22 10:32:04 22 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย MOIT8
2024-03-22 09:31:25 22 มี.ค. 2567 รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2024-03-22 09:29:13 22 มี.ค. 2567 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2024-03-22 09:26:50 22 มี.ค. 2567 รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก MOIT11
2024-03-21 08:37:23 21 มี.ค. 2567 ประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT13
2024-03-21 07:49:45 21 มี.ค. 2567 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-20 23:56:09 20 มี.ค. 2567 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ไตรมาส 2 2.2 งบดำเนินงาน ไตรมาส 2 MOIT4
2024-03-20 23:28:12 20 มี.ค. 2567 มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ 3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง 3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม MOIT14
2024-03-20 22:54:47 20 มี.ค. 2567 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน 2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถ MOIT14
2024-03-20 00:10:42 20 มี.ค. 2567 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน ไตรมาส 2 MOIT2
2024-03-19 23:15:47 19 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2024-03-19 23:13:17 19 มี.ค. 2567 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2567 MOIT5
2024-03-19 23:12:20 19 มี.ค. 2567 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 MOIT5
2024-03-19 23:11:25 19 มี.ค. 2567 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2567 MOIT5
2024-03-19 23:06:01 19 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2024-03-19 22:41:56 19 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-19 22:38:40 19 มี.ค. 2567 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-19 22:35:54 19 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน MOIT22
2024-03-19 22:25:03 19 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-19 22:22:35 19 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-19 22:18:14 19 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT16
2024-03-19 22:15:40 19 มี.ค. 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน MOIT16
2024-03-19 22:13:30 19 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน MOIT16
2024-03-19 22:01:13 19 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-19 21:58:50 19 มี.ค. 2567 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT15
2024-03-19 21:53:27 19 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT15
2024-03-19 21:41:24 19 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT15
2024-03-19 21:37:42 19 มี.ค. 2567 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT15
2024-03-19 21:31:27 19 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT15
2024-03-19 21:04:27 19 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT8
2024-03-19 14:10:05 19 มี.ค. 2567 คู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-19 14:05:05 19 มี.ค. 2567 คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-18 14:05:01 18 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส67 MOIT8
2024-03-18 14:02:05 18 มี.ค. 2567 โครงการอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส 67 MOIT8
2024-03-18 10:45:44 18 มี.ค. 2567 โครงการ 20.2 MOIT20
2024-03-18 10:42:44 18 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ 20.1 MOIT20
2024-03-15 21:39:45 15 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2024-03-15 21:29:48 15 มี.ค. 2567 หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT14
2024-03-15 20:39:57 15 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2024-03-15 20:39:07 15 มี.ค. 2567 หนังสือแจ้งเวียน MOIT18
2024-03-15 20:36:20 15 มี.ค. 2567 มาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน MOIT18
2024-03-15 20:34:29 15 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT18
2024-03-15 20:31:15 15 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-15 20:30:16 15 มี.ค. 2567 รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT17
2024-03-15 20:28:24 15 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานที่ชัดเจน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT17
2024-03-15 20:27:04 15 มี.ค. 2567 รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT17
2024-03-15 19:32:05 15 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT14
2024-03-15 19:27:39 15 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT13
2024-03-15 19:22:38 15 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT13
2024-03-15 18:55:21 15 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2024-03-15 18:49:38 15 มี.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT10
2024-03-15 18:23:31 15 มี.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน MOIT10
2024-03-15 18:22:34 15 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนตามข้อ (1) และข้อ (2) ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT10
2024-03-15 18:15:23 15 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-15 18:11:42 15 มี.ค. 2567 หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม MOIT9
2024-03-15 15:20:05 15 มี.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน19.3 MOIT19
2024-03-15 15:19:05 15 มี.ค. 2567 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS4 MOIT19
2024-03-15 15:18:05 15 มี.ค. 2567 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS3 MOIT19
2024-03-15 15:17:05 15 มี.ค. 2567 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS2 MOIT19
2024-03-15 15:16:05 15 มี.ค. 2567 รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่พิมพ์ (Print) จากระบบ MSRS1 MOIT19
2024-03-15 15:15:05 15 มี.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT19
2024-03-15 07:01:30 15 มี.ค. 2567 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม MOIT16
2024-03-04 23:42:30 4 มี.ค. 2567 คู่มือปฏิบัติการการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-03-04 23:34:21 4 มี.ค. 2567 คู่มือปฏิบัติการการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT9
2024-02-29 09:20:12 29 ก.พ. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติในโครงการผู้สูงอายุ ปี 2567 MOIT11
2024-02-28 20:24:34 28 ก.พ. 2567 บันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT17
2024-02-16 23:18:56 16 ก.พ. 2567 แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2567 MOIT3
2024-02-02 14:07:00 2 ก.พ. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน6.6 MOIT6
2024-02-02 14:06:00 2 ก.พ. 2567 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (2) MOIT6
2024-02-02 14:05:06 2 ก.พ. 2567 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT6
2024-02-02 14:05:00 2 ก.พ. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT6
2024-02-02 14:03:00 2 ก.พ. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน6.3 MOIT6
2024-02-02 14:02:00 2 ก.พ. 2567 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 2567 MOIT6
2024-02-02 14:01:00 2 ก.พ. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ที่ใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT6
2024-01-12 20:50:13 12 ม.ค. 2567 ภาพถ่ายกิจกรรม MOIT21
2024-01-12 20:49:08 12 ม.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2024-01-12 20:46:16 12 ม.ค. 2567 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงาน ต่อสาธารณชน ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน MOIT21
2024-01-12 20:45:20 12 ม.ค. 2567 ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด MOIT21
2024-01-12 20:41:26 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT21
2024-01-12 14:15:00 12 ม.ค. 2567 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบ2/66 MOIT7
2024-01-12 13:15:02 12 ม.ค. 2567 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน7.4 MOIT7
2024-01-12 13:10:01 12 ม.ค. 2567 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2024-01-12 13:05:00 12 ม.ค. 2567 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก MOIT7
2024-01-05 09:02:05 5 ม.ค. 2567 ส่งประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต MOIT13
2024-01-02 15:58:41 2 ม.ค. 2567 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
2023-12-26 19:14:28 26 ธ.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2023-12-26 19:13:16 26 ธ.ค. 2566 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน MOIT12
2023-12-26 19:11:31 26 ธ.ค. 2566 คำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบและระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT12
2023-12-26 18:56:48 26 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT12
2023-12-20 20:41:37 20 ธ.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส MOIT4
2023-12-20 18:07:47 20 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-12-20 17:52:58 20 ธ.ค. 2566 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ MOIT4
2023-12-19 18:36:04 19 ธ.ค. 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเ MOIT4
2023-12-19 18:29:19 19 ธ.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-18 21:13:10 18 ธ.ค. 2566 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) MOIT2
2023-12-18 21:11:42 18 ธ.ค. 2566 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-18 21:08:37 18 ธ.ค. 2566 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ MOIT2
2023-12-18 21:07:36 18 ธ.ค. 2566 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-12-18 21:06:24 18 ธ.ค. 2566 ผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-18 20:21:11 18 ธ.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT5
2023-12-18 20:20:00 18 ธ.ค. 2566 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2566 MOIT5
2023-12-18 20:18:53 18 ธ.ค. 2566 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2566 MOIT5
2023-12-18 20:17:42 18 ธ.ค. 2566 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2566 MOIT5
2023-12-18 19:34:57 18 ธ.ค. 2566 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-18 18:49:47 18 ธ.ค. 2566 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT2
2023-12-18 18:47:50 18 ธ.ค. 2566 โครงสร้างหน่วยงาน MOIT2
2023-12-18 18:44:01 18 ธ.ค. 2566 นโยบายของผู้บริหาร MOIT2
2023-12-18 18:38:09 18 ธ.ค. 2566 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-18 18:37:46 18 ธ.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-18 18:32:51 18 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-18 18:27:10 18 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-18 18:19:45 18 ธ.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-18 17:42:39 18 ธ.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2023-12-18 17:40:55 18 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT3
2023-12-18 17:37:16 18 ธ.ค. 2566 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทางของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-18 17:33:54 18 ธ.ค. 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบดำเนินการและงบลงทุน) MOIT4
2023-12-18 17:18:28 18 ธ.ค. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงานและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT4
2023-12-18 17:15:36 18 ธ.ค. 2566 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT4
2023-12-18 17:07:13 18 ธ.ค. 2566 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ MOIT2
2023-12-18 16:36:47 18 ธ.ค. 2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและตามภารกิจของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน ที่มีนายวินัย วิริยกิจจา เป็นประธานกรรมการ MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ MOIT2
2023-12-18 16:00:00 18 ธ.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน MOIT2
2023-12-18 10:05:24 18 ธ.ค. 2566 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ MOIT2
2023-12-18 10:03:14 18 ธ.ค. 2566 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT3
2023-12-18 10:03:14 18 ธ.ค. 2566 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 MOIT2
2023-12-15 15:01:01 15 ธ.ค. 2566 สสอ.ตะพานหิน ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ปี 2567 MOIT13
2023-11-15 15:30:28 15 พ.ย. 2566 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรม สสอ.ตะพานหิน
2023-11-15 15:30:22 15 พ.ย. 2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน สสอ.ตะพานหิน
2023-11-10 15:08:06 10 พ.ย. 2566 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) MOIT1
2023-11-10 13:05:18 10 พ.ย. 2566 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-11-10 13:01:37 10 พ.ย. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-11-10 12:58:03 10 พ.ย. 2566 1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-11-10 12:55:13 10 พ.ย. 2566 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-11-10 12:51:33 10 พ.ย. 2566 คำสั่ง / ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน MOIT1
2023-11-10 12:38:40 10 พ.ย. 2566 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน MOIT1
2023-10-31 13:05:46 31 ต.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน MOIT2
2023-10-31 13:00:46 31 ต.ค. 2566 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน MOIT2
2023-10-03 09:01:01 3 ต.ค. 2566 แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2567 MOIT13