ข่าวประชาสัมพันธ์ 2567

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

MOIT2 ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

Date วันที่ เรื่อง
2024-01-02 15:58:41 2 ม.ค. 2567 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
2023-01-12 08:59:17 12 ม.ค. 2566 ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
2022-06-24 15:07:00 24 มิ.ย. 2565 MOIT4 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-06-24 15:05:06 24 มิ.ย. 2565 MOIT4 2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2022-06-24 15:00:02 24 มิ.ย. 2565 MOIT4 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
2022-01-26 06:11:54 26 ม.ค. 2565 MOIT21 ข้อ 6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2022-01-26 06:10:11 26 ม.ค. 2565 MOIT21 ข้อ 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
2022-01-26 06:07:54 26 ม.ค. 2565 MOIT21 ข้อ 4.รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
2022-01-26 06:05:32 26 ม.ค. 2565 บันทึกMOIT21 ข้อ 3. ข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน
2022-01-26 05:56:38 26 ม.ค. 2565 MOIT21 ข้อ 2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
2022-01-11 01:16:10 11 ม.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2022-01-11 01:14:10 11 ม.ค. 2565 กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ...
2022-01-11 01:12:25 11 ม.ค. 2565 รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG
2022-01-11 01:10:19 11 ม.ค. 2565 แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...
2022-01-11 01:08:22 11 ม.ค. 2565 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2022-01-11 01:06:08 11 ม.ค. 2565 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2022-01-11 01:03:35 11 ม.ค. 2565 หนังสือแจ้งเวียน
2022-01-11 01:01:21 11 ม.ค. 2565 แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน
2022-01-11 00:58:32 11 ม.ค. 2565 บันทึกข้อความลงนาม
2022-01-07 10:47:30 7 ม.ค. 2565 MOIT7 2. ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
2021-12-30 09:55:52 30 ธ.ค. 2564 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
2021-12-29 10:05:13 29 ธ.ค. 2564 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2021-12-29 09:47:51 29 ธ.ค. 2564 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2564
2021-12-29 09:34:55 29 ธ.ค. 2564 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต
2021-12-29 09:31:53 29 ธ.ค. 2564 คู่มือรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
2021-12-27 09:14:25 27 ธ.ค. 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2021-12-22 02:01:44 22 ธ.ค. 2564 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
2021-12-22 01:59:31 22 ธ.ค. 2564 คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
2021-12-22 01:57:36 22 ธ.ค. 2564 มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน
2021-12-22 01:53:12 22 ธ.ค. 2564 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์
2021-12-20 09:05:01 20 ธ.ค. 2564 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
2021-12-14 16:09:03 14 ธ.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2021-12-14 16:07:12 14 ธ.ค. 2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2564
2021-12-02 02:49:46 2 ธ.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2021-12-02 02:46:48 2 ธ.ค. 2564 มีหลักฐานประกาศรายงาน
2021-12-02 02:43:52 2 ธ.ค. 2564 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
2021-12-02 02:40:07 2 ธ.ค. 2564 บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน
2021-11-01 09:48:00 1 พ.ย. 2564 แบบ สขร. 1 ต.ค.2564
2021-10-29 10:32:38 29 ต.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2021-10-29 10:24:36 29 ต.ค. 2564 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2021-10-29 10:08:07 29 ต.ค. 2564 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
2021-10-29 10:03:47 29 ต.ค. 2564 โครงสร้างหน่วยงาน
2021-10-29 09:25:40 29 ต.ค. 2564 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
2021-10-29 09:24:12 29 ต.ค. 2564 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง
2021-10-25 15:20:00 25 ต.ค. 2564 MOIT2 ข้อ1.1 ข้อมูลผู้บริหาร
2020-10-30 10:44:34 30 ต.ค. 2563 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
2020-10-30 10:42:01 30 ต.ค. 2563 คำสั่ง มาตรการ กลไก
2020-10-30 09:37:09 30 ต.ค. 2563 บันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์